HVORDAN BEREGNE EFFEKTIVITETEN PÅ UTENDØRSREKLAME?

UtendørsreklameLeave a Comment on HVORDAN BEREGNE EFFEKTIVITETEN PÅ UTENDØRSREKLAME?

HVORDAN BEREGNE EFFEKTIVITETEN PÅ UTENDØRSREKLAME?

I motsetning til annonser på sosiale medier og på internett, kan ikke effekten av utendørsreklame bli registrert og direkte koblet til et kjøp av en vare eller tjeneste. Utendørsreklame er den eldste formen for reklame vi har, og det er fortsatt svært relevant i dag. Derfor kan man med sikkerhet si at utendørsreklame fungerer og har en effekt på forbrukerne som gagner bedrifter rundt omkring i Norge.
Effektiviteten på utendørsreklame har blitt studert og forsket på i lang tid. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan de største selskapene innen utendørsreklame i Norge beregner effekten på reklame utendørs.

Effektiviteten på utendørsreklame målt med: Flow–OTS–VAC (For plakater ved veikant)

Den viktigste faktoren for å kunne beregne effektiviteten til reklame utendørs, er å beregne hvor mange som faktisk ser plakaten, VAC. Vi starter med å se på noen utrykk som er viktig å forstå for å kunne beregne effektiviteten til utendørsreklame.

La oss si at vi plasserer en reklameplakat langs en vei hvor biler passerer i begge retninger.

Flow: den totale mulige dekningen

Flow tar for seg det totale antallet personer som passerer plakaten, altså hvor travelt området plakaten er plassert i er. Etter som at vi her teller biler, ganges det med 1,6 (ref. DTO) for å kunne beregne antall personer. Flyten av trafikk blir beregnet ved hjelp av trafikkdata fra Vegvesenet.

Passerer også fotgjengere i området, blir de også tatt med i FLOW.

OTS (oppertunity to see): hvor mulig er det å se plakaten

Videre skal vi ta for oss OTS, som forteller hvor god dekning reklameplakaten har, justert for hvordan plakaten er plassert og i hvilken retning.

En plakat som er plassert parallelt med veien vil ha en OTS på 100 %, etter som at biler fra begge kjøreretningene kan se plakaten. Men en head-on plakat kan kun bli sett fra bilister som kjører i feltet plakaten er rettet mot, og har derfor en OTS på 50 %.

VAC (visibility adjusted contacts): hvor mange ser faktisk plakaten

Etter å ha beregnet flow og OTS for området reklameplakaten er plassert, kan vi begynne med VAC. VAC er den mest relevante faktoren for hvor effektiv en plakat er, etter som det forteller hvor mange personer som faktisk ser plakaten.

Utregningen av VAC baserer seg på flere internasjonale studier over flere år. Blant annet grunnleggende studier fra Irland, til mer avanserte studier fra Australia og Europa. Fra disse studiene har det blitt laget sannsynlighetsmodeller, som blant annet tar for seg hvordan en plakat skal designes og utformes for best mulig synlighet.

En metode som er brukt for å bregne sannsynlighetsmodellen er å ta bilder av plakater og området de er plassert i. Videre ble bildene tatt med i en simulering hvor en eller flere personer sitter i en bil som «kjører» forbi plakaten. Bildet ble vist i ca. 6 sekunder for å simulere at noen kjører forbi. Videre benyttes en opptaker for øyebevegelser for å kunne beregne hvor mange som faktisk legger merke til plakaten.

Undersøkelsen har kommet frem noen grunnleggende faktorer som påvirker synligheten til en reklameplakat.

  • Plakatens størrelse
  • Hastighet på trafikken
  • Hvilken side av veien plakaten er plassert på
  • Belysning
  • Avstand til veikant
  • Lengste synbare hastighet
  • Vinkelen til plakaten mot kjørende trafikk

Flow–OTS–VAC (For plakater ved ikke-veiområder)

Til nå har vi sett på hvordan dekningen for reklameplakater som er plasser ved en vei blir målt. Hvordan det måles for reklameplakater som ikke er plassert ved en vei, skal vi se på nå.

Her lager vi et scenario hvor en reklameplakat er plassert utenfor et kjøpesenter.

Flow – til å starte med må man ha tilgang til antallet personer som besøker et kjøpesenter i løpet en viss periode, for eksempel 1 år. Kvarud Anlyse utarbeider regelmessig en oversikt over blant annet antall besøkende for kjøpesentre.

Videre benyttes antall innganger og utganger kjøpesenteret har til å beregne hvor mange mennesker som er i nærheten av området plakaten er plassert i.

OTS – for å beregne OTS til plakaten ved kjøpesenteret, blir i likhet med en plakat i et trafikkert området, beregnet på grunnlag av hvor synlig plakaten er, samt antall innganger og utganger kjøpesenteret har.

En head-on plakat ved inngangen til kjøpesenteret vil ha en OTS på 50 %.

En head-on plakat ved inngangen til et kjøpesenter med to innganger vil ha en OTS på 25 %.

VAC – den faktiske dekningsgraden til en reklameplakat plassert utenfor et kjøpesenter blir påvirket av faktorer som, miljøet den er plassert i, størrelsen og hvor en er plassert.

VAC for en plakat i et ikke-vei området, blir i likhet med VAC for en plakat i ved en vei, beregnet på grunnlag av studier og undersøkelser.

Crossmark leverer et opphengssystem for boards kalt Dynamic. Opphengsystemet kan henges på de aller fleste fasader og vegger. Har du flere spørsmål om Dynamic opphengssystem? Kontakt oss på tlf: 22 97 53 00 eller på e-post: info@crossmark.no Vi snakkes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top