VERDIEN AV EN KAMPANJE MED CROSSMARK DYNAMIC

UncategorizedLeave a Comment on VERDIEN AV EN KAMPANJE MED CROSSMARK DYNAMIC

VERDIEN AV EN KAMPANJE MED CROSSMARK DYNAMIC

Verdien av en kampanje med utendørsreklame kan være vanskelig å beregne, sammenlignet med andre digitale mediekanaler hvor annonsørene kontinuerlig får inn data om effektiviteten til reklamen. Vi i Crossmark har over 2 500 Dynamic opphengssystemer i Norden, som brukes til oppheng av reklameplakater utendørs. Våre Dynamic kunder er alt fra mindre til store butikkjeder, med butikker over hele landet.
Hva er verdien til disse reklameflatene som våre kunder får ved å benytte seg av Dynamic? Og hvordan kan verdiene til en kampanje utført med Dynamic beregnes?
Verdien til en reklameflate utendørs
Får å kunne beregne oss frem til hva reklameflatene til Crossmark sine kunder er verdt, starter vi med å finne ut av hva en utendørs reklameplass er verdt. For å gjøre det har vi benyttet oss av prislistene til Clear Channel, JCDecaux og Ocean Outdoor for 13 ulike reklameinnstalasjoner. I en tidligere artikkel “SÅ MYE ER DIN UTENDØRSREKLAME PLASS VERDT”, har vi kommet frem til en reklameflate av medie-typen “klassisk” reklame har en gjennomsnittlig verdi på NOK 2 982 per uke, og oppnår i gjennomsnitt 35 988 eksponeringer per uke. Ut ifra disse tallene regner vi oss frem til at verdien av en eksponering for utendørsreklame er på NOK 0,083 (2 982/35 988). Vi benytter oss av eksponeringer, hvor mange som faktisk ser reklameplakaten, til å verdsette våre kunders reklameplakater.
Outdoor Impact / CAFAS
Verdien til en reklameplakat utendørs beregnes ut ifra antall eksponeringer den oppnår. Altså hvor mange som faktisk ser reklamen. Til å hjelpe oss med å beregne ulike dekningstall, som eksponeringer, frekvens og GRP for våre Dynamic kunder, har vi benyttet oss av en rapporteringsmodul laget av Outdoor Impact kalt CAFAS. Clear Channel, JCDecaux og Ocean Outdoor i Norge har samarbeidet med Simon Cooper Association med å utvikle Outdoor Impact, for å få en oversikt over dekningstall deres reklameinstallasjoner oppnår. Det har blitt utført undersøkelser og forskning av selskapene selv, men også med hjelp fra TNS Gallup, for å komme frem til mest mulig relevant data. Undersøkelsen som er gjort regnes som den mest avanserte metoden for å måle effekten på utendørsreklame. Vi har ved verdsettelsen av Dynamic opphengssystemet, hovedsakelig benyttet CAFAS til å beregne frekvens, hvor stor del av målgruppen som dekkes og til å beregne GRP. Men som vi skal se på i neste avsnitt, benyttes studiene og undersøkelsene om hvordan mennesker observerer reklameplakater, som er lagt inn i CAFAS, til å beregne antall eksponeringer.
Beregning av eksponering for Crossmark sine Dynamic kunder
Det første vi gjør for å beregne hvor mange eksponeringer en Dynamic reklameplakat oppnår, er å regne ut flowen, hvor mange som beveger seg i området plakaten er plassert, til de ulike reklameflatene. Flowen finner vi ved hjelp av Statens vegvesen, som har trafikktall på over 49 000 veiobjekter i Norge. Når vi ved hjelp av egen informasjon og bruk av Google Street View, har funnet ut av hvilken vei reklameplakaten er rettet mot, finner vi årsdøgntrafikken (ÅTD) på Statens vegvesen sine hjemmesider for den relevante veien. Etter som at det sier oss hvor mange kjøretøy som er i området i løpet av 24 timer, er vi nødt til å gjøre dette om til personer. Det gjøres ved å gange ÅDT med 1,6, som er gjennomsnittlig antall personer i en bil. Vi har da beregnet flowen til reklameplakaten for et døgn. Dette kan naturligvis ganges opp for å beregne flowen for en uke, måned og år. NB! Ettersom vi kun har tilgang til å beregne Flow fra kjøretøy som passerer bilen, og ikke f.eks. fra gående eller syklende som passerer plakaten. Er det kun flowen og eksponeringen fra personer i kjøretøy som passerer plakaten som blir tatt med i beregningen. Eksponeringen, og dermed verdien til reklameplakaten, vil derfor være høyere enn vi beregner, ettersom at personer som går eller sykler forbi plakaten ikke blir tatt med i beregningen. Neste steg etter vi har beregnet flowen til hver enkelt plakat, er å beregne antall eksponeringen. Som nevnt tidligere, benytter CAFAS seg av undersøkelser og studier om hvordan mennesker observerer en reklameplakat utendørs til å beregne eksponeringen. Det har resultert i at hver Region (Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, By 50k+ og Rest) har hver sin Eksponerings-Ratio. Denne ratioen sier hvor stor andel av flowen til en reklameplakat som resulterer i eksponeringer. Sagt på en annen måte sier det hvor stor andel av potensielle publikummere som faktisk ser reklameplakaten. For eksmpel ligger denne ratioen på 30% i Oslo. Vi går nå gjennom et eksempel på hvordan eksponeringen til en reklameplakat i Oslo beregnes. Vi sier at plakaten kan sees fra en vei med en ÅDT på 10 000. Vi ganger dette med 7 dager og 1,6 for å gjøre det om til antall personer. Den ukentlige flowen til denne reklameflaten vil dermed være 112 000 ( 10 000*7*1,6). Vi ganger dette med Eksponerings-ratioen til Oslo på 30%, og ender opp med at reklameplakaten oppnår 33 600 (112 000 * 30%) eksponeringer i løpet av en uke. Til slutt går vi gjennom synlighetsfaktorene; størrelse, avstand, plassering og vinkel på hver plakat. Er det for eksempel et tre plassert foran plakaten, vil dette redusere synligheten og antall eksponeringer vil bli redusert.
Verdien av Dynamic reklameplakater
Tidligere i artikkelen har vi tatt for oss hvordan vi har regnet oss frem til at verdien på en eksponering er 0,083 kr. Vi fortsetter med eksempelet med reklameplakaten i Oslo, som oppnår 33 600 eksponeringer i løpet av en uke. Vi regner oss enkelt frem til at verdien til denne reklameplakaten er på 2 789 kr (33 600 * 0,083) i uken. Eller på 145 028 kr (2 789 * 52) i året. Etter som at vi nå har funnet ut av hvor mange eksponeringer en reklameflate oppnår, og CAFAS har informasjon om hvor stor dekning en reklameplakat i de ulike regionene oppnår. Gjør det at vi kan regne ut frekvens, GRP, kostnad per eksponering og hvor stor del av målgruppen reklameplakatene dekker.
Dekningstall fra en Kampanje utført med Dynamic
Etter at vi har gått igjennom hver enkelt reklameplakat til en av våre kunder kan vi sette opp et scenario som viser hvor effektiv en kampanje utført med Dynamic er. Over en 12 ukers periode, kan vi regne oss frem til eksponering, frekvens, GRP og prosent av målgruppen dekket. Dette er tall som kan bidra til å indikere hvor ofte utskiftinger bør gjøres for å oppnå så effektiv kampanje som mulig med bruk av Dynamic opptrekksystem. I tillegg regnes vi oss frem til hva våre kunder må betale per eksponering de oppnår. Dette er nyttig informasjon når det kommer til å avgjøre hvilken form får reklamemedia man ønsker å benytte til kampanjen. Vi har allerede gjennomført dette for flere av våre kunder, og resultatene viser gang på gang at utendørsreklame med Dynamic er en av den billigste, om ikke billigste, formen for reklame i Norge. Er du en eksisterende kunde av Crossmark og benytter deg av Dynamic til reklame utendørs, eller du vurderer å bli kunde. Gjennomfører vi med glede en verdsettelse av både eksisterende, men også potensielle Dynamic opptrekk. Ta kontakt på tlf: 22 97 53 00 eller e-post: info@crossmark.no for en uforpliktende samtale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top