Våre salgsvilkår

Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra e-butikken til næringsdrivende (B2B), såfremt ikke annet er særskilt  avtalt skriftlig mellom partene. Der annet ikke er avtalt gjelder Kjøpsloven.  Betingelsene gjelder for alle typer kjøp, herunder kjøp på nett, pr telefon, ved e-post el., selv om det her vises til Crossmark.no/Crossmark AS.
 
Selger
Selger er Crossmark AS, Strømsveien 195, 0668 Oslo
 
Kunde
Disse betingelser gjelder for alle B2B kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjons­nummer i Brønnøysundregistrene, og utenlandske bedrifter med tilsvarende registrering i sin hjemstat.
 
Avtaleinngåelse
Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre til Crossmark AS.
Crossmark AS forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom den ikke tilfredsstiller formelle krav, eksempelvis, men ikke begrenset til: kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold
 
Produktinformasjon
All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen og åpenbare feil i pris. Crossmark AS har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper kunden måtte ha som følge av slike feil.
 
Pris
Selger forbeholder seg retten til å endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse er gjeldende mellom partene.
 
Betaling
Dersom ikke annet er avtalt gjelder standard betalingsvilkår, 30 dager.  
Ved forsinket betaling vil det bli beregnet morarenter.
 
Salgspant – Eiendomsrett
Crossmark AS forbeholder seg salgspant i solgte produkter, jfr. pantelovens § 3-14 flg.
 
Reklamasjon
Eventuelle mangler skal påberopes skriftlig via nettside, e post eller brev senest innen 10 dager fra leveringstidspunktet.
Feil på produkter rettes i henhold til produsentens retningslinjer og i det tidsrom produktet har såkalt fabrikkgaranti. Dette gjelder så lenge det ikke er skriftlig avtalt andre betingelser mellom partene. Reklamasjoner skal sendes skriftlig via nettside, e-post eller brev.
 
Ved vesentlig mangel kan kunden heve kjøpet. Ansvarsbegrensningene i disse vilkårene gjelder fullt ut for eventuelle erstatningskrav i den sammenheng.
 
Retur
All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid inneholde referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon.
 
Erstatningsansvar
Crossmark AS fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Crossmark AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt.
 
 
Produktansvar
Hvis solgt vare volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Crossmark AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.
 
Tvister
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting.
Scroll to Top